Att vi hanterar vattenresurserna hållbart är en förutsättning för framtiden.

Sverige är ett av världens sjörikaste länder, med drygt 100 000 sjöarna som täcker nästan 9% av landets yta. Vi har även ytvatten i form av vattendrag, där bl.a. älvarna utgör ett tydligt inslag i vårt norrländska landskap. Grundvattnet är ytterligare en form av vattenresurs, och förekommer både i jordlager och berg.

Förändrade förutsättningar som till exempel förändrat klimat, miljöpåverkan i samband med industriell verksamhet eller utbredning av städer och samhällen påverkar den hydrologiska balansen. Att utvärdera vilken påverkan som sker vid olika scenarier är viktigt för att kunna minimera påverkan så att vi kan nyttja vattenresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vad gör vi inom området Yt- och grundvatten?

Vi genomför ett brett spektrum av uppdrag som rör grundvatten. Ofta förekommer behov av bedömningar av påverkan på grundvatten vid etablering av verksamheter eller vid vattenuttag, vid bergtäkter eller vid avvattningsprojekt. Vi genomför fältförsök, beräkningar och modelleringar, anpassade efter de behov som föreligger för respektive frågeställning.

Vår mångåriga erfarenhet från vitt skilda tillämpningar gör att vi anpassar utredningsnivån optimalt utifrån aktuellt behov. I våra uppdrag hanterar vi även frågor rörande föroreningar i grundvatten och möjlighet att förhindra föroreningsspridning.

Arbeten kopplade till ytvatten rör ofta påverkan på recipienter vid utsläpp från industrier eller avloppsreningsverk. Vi arbetar även med hydrologiska och hydrogeologiska frågor vid exempelvis bebyggelse, vägar/järnvägar, flygplatser, gruvområden, och deponier.

Bedömningar av förändringar i vattenföring och hur verksamheter kan påverka den naturliga vattenbalansen är frågor vi kan utreda. Påverkan på ytvattnet med tillhörande vattenkemi och naturvärden vid anläggande i vatten, i form av pirar, vattenledningar eller andra installationer, ingår i våra uppdrag. Vi kombinerar gärna arbeten på kontoret med fältinsatser och genomför provtagningar och inventerar naturvärden i vatten.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Vattenbalanser
  • Vattennivåstudier
  • Grundvattenmodellering
  • Hydrologiska utredningar angående flödesmönster och transporttider i yt- och grundvatten
  • Recipientutredningar/-bedömningar
  • Naturvärdesinventeringar
  • Utredningar av påverkan på vattenkemi
  • Utredning om föroreningsspridning i vatten och åtgärdsförslag
Kontakta oss