Hur ser vattenförsörjning och avloppshantering ut om 20–30 år?

Ett välfungerande VA-system är viktigt för både dagens behov och för framtidens.

Ansvariga för en allmän VA-anläggning behöver kontinuerligt arbeta med en långsiktig planering av verksamheten så att denna är anpassad till gällande krav, samhällsutveckling, effektivitet och leveranssäkerhet.

Utgångspunkten är att VA-försörjningen i en kommun baseras på en vatteninfrastruktur som är ett mycket långsiktigt och skyddsvärt system att förvalta och förbättra.

En löpande VA-planering syftar till att utgöra ett styrande beslutsunderlag inom mark- och vattenanvändning, förnyelseplanering och VA-utbyggnad.

Regelverket utvecklas kontinuerligt för att skydda miljön och vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet. Sammantaget leder det till mer och mer komplicerade ärenden rörande vatten- och avloppsfrågor i kommuner, både i direkta vatten- och avloppsärenden och vid förhandsbesked och planläggningsprojekt. Även i tillsynen av de kommunala VA-anläggningarna ställs krav på ett gott underlag och tydliga prioriteringar av underhåll och åtgärder.

Vad gör vi inom området VA-planering?

Vi är väl insatta i regelverk, teknik och systemperspektiv inom VA-området, vilket innebär att vi kan åta oss uppdrag som är övergripande för en hel kommuns VA-försörjning. Vi gör status- och behovsbedömning över hela VA-området, det vill säga dricksvatten, spillvatten och dag- och dränvatten, som fungerar som ett underlag för framtagande av strategiska vägval och olika typer av VA-planer.

I arbetet samordnar vi underlag och beslutsprocesser, gör utredningar och kostnadsberäkningar, håller utbildningar för berörda personer samt ger stöd i kommunikation med myndigheter, politiker och allmänhet. Vi leder gärna arbetsprocesser vid framtagande av underlag för strategiska beslut inom VA-området, där vi bland annat använder oss av beslutsmodeller som multikriterieanalys.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Samordning av beslutsprocesser och underlag
 • VA-policies
 • VA-planer
 • Strategier inom VA-området
 • Klimatanpassningsplanering
 • Multikriterieanalyser för vägval inom VA
 • Vattentjänstplaner
 • Kostnadsberäkningar
 • VA-taxor
 • ABVA
 • Vattenförsörjningsplaner
 • Förnyelseplaner
 • Åtgärdsplaner omvandlingsområden
Kontakta oss