Vatten- och avloppstekniken är en av grundpelarna för ett väl fungerande samhälle.

De processer som sker i vattenverken och reningsverken säkerställer att ett bra dricksvatten kan produceras och att vårt avloppsvatten renas tillräckligt innan det släpps ut i  recipienterna. Varje år produceras dricksvatten till ca åtta miljoner människor i våra kommunala anläggningar. Detta ställer stora krav på att vattenverken håller hög kvalitet och kan leverera de mängder som krävs. Hela samhällen kan slås ut på grund av till exempel avloppspåverkat dricksvatten. Att avloppsreningsverken fungerar bra är viktigt ur både hälso- och miljöperspektiv.

Vad gör vi inom området VA-process?

Vi arbetar brett med frågor som rör avlopps- och dricksvattenprocesser. Hos oss finns en mångårig erfarenhet av såväl praktiskt som teoretiskt arbete inom området VA-process, vilket gör att vi tar fram lösningar som fungerar både i teorin och i praktiken.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Utredningar, vägvalsutredningar och förstudier
 • Projektering, ny- och ombyggnader
 • Kostnadsberäkningar
 • Driftstöd och driftoptimering
 • Egenkontrollprogram och HACCP
 • Utbildningar
 • Tillståndsansökningar samt MKB
 • Periodiska besiktningar
 • Slamhantering
 • Enskilda avlopp
 • Projektledning, byggledning, kontroll
 • Besiktningar av entreprenader
Kontakta oss