I Sverige omges vi av storslagen natur och god miljö, men vi måste värna om den.

Våra aktiviteter i samhället, både som privatpersoner och som yrkesverksamma ger ett avtryck på vår omgivning.

Den verksamhet vi bedriver ger upphov till en hel del frågeställningar rörande verksamheters inverkan på den omgivande miljön, både gällande utsläpp till luft, till mark och till vatten, och hur vi på bästa sätt skyddar miljön från negativ påverkan.

Vår påverkan på miljön, och de åtgärder som vidtas för att skydda den, är styrda av lagstiftning, framför allt av miljöbalken. Att vara insatt i kravställningar och behov på miljöområdet är en viktig del i verksamheters arbete för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Vad gör vi inom området Miljö?

Våra medarbetare arbetar med frågor rörande vatten och miljö kopplat till industrier, bergtäkter, gruvor, offentlig verksamhet och föreningar. Vi är väl insatta i regelverk och har utöver konsulterfarenhet även erfarenhet från roller med tillsynsansvar inom länsstyrelse och kommun.

Vi arbetar med allt ifrån fältundersökningar och beräkningar till rapportskrivning och utarbetande av tillståndsansökningar/MKB. Vi är även ett stöd för våra beställare i miljöjuridiska frågor, där vi har en bred kompetens bland annat från huvudförhandlingar i mark- och miljödomstolen, samt ger stöd i kommunikation med myndigheter, politiker och allmänhet.

Vår specialistkompetens inom vattenområdet nyttjas ofta av våra beställare för komplexa utredningar rörande föroreningar i vatten och åtgärder för att minimera konsekvenser av dessa. Bland våra andra uppdrag inom området kan nämnas frågor om hur utsläpp av förorenande ämnen påverkar recipienter, eller om en etablering av verksamhet är möjlig utifrån den påverkan den medför på vattenförekomster.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Tillståndsansökningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar. MKB
 • Anmälningsärenden enligt miljöbalken
 • Naturvärdesbedömningar
 • Biotopskyddsutredningar
 • Anmälan arbeten i naturmark – miljöbalken 12:6
 • Framtagande och uppföljning av kontrollprogram
 • Teknikansvarig för miljö i infrastrukturuppdrag
 • Miljörapporter
 • Rådgivning miljölagstiftning
 • Utredningar rörande utsläpp till vatten/recipient
 • Åtgärdsförslag för uppsamling och rening av förorenat vatten
 • Periodiska besiktningar
 • Provtagning och bedömning mark, sediment och vatten
Kontakta oss