Många svenska ledningsnät är för gamla. I Sverige finns tiotusentals mil kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar som behöver underhållas och förnyas.

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur och med vilken takt förnyelsen av
ledningsnäten ska ske. Det är mycket viktigt att man har en strategi för hur förnyelsen ska gå till eftersom allt inte kan förnyas på en gång. Andra viktiga frågor att hantera är hur ledningsnäten till exempel påverkas av klimatförändringar i form av ökade nederbördsmängder och snabbare avrinning.

Vad gör vi inom området VA-ledningsnät?

Våra specialister arbetar med frågor kopplade till ledningsnät för distribution och
uppsamling av vatten, spillvatten och dagvatten. Tillsammans har vi många års
erfarenhet från såväl praktiskt som teoretiskt arbete med VA-ledningsnät. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga utredningar och hydrauliska beräkningar till
detaljprojektering, besiktning och driftstöd.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Ledningsdimensionering
  • Utformning av ledningsnät, pumpstationer, tryckstegringar, reservoarer
  • Kostnadskalkyler, investering och drift
  • Kartläggning av inläckage, tillskottsvatten
  • Strategisk planering vid om och utbyggnad av VA-system
  • Utredningar omvandlingsområden
  • Projektering, förfrågningsunderlag och bygghandling
  • Projektledning, byggledning
  • Driftstöd
  • Besiktning av entreprenader
Kontakta oss