Elektricitet och telefoner i all ära, men försök att vara utan drickbart vatten en längre tid.

Dricksvattenförsörjning räknas till den samhällsviktiga infrastrukturen tillsammans med till exempel elförsörjning, sjukvård och telekommunikationer.

Väl fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för både att vårt samhälle ska fungera och även för att övrig livsmedelsindustri ska fungera. Kranvatten används dock inte bara som dricksvatten, utan även för hygieniska ändamål, brandsläckning och inom industriproduktion.

I Sverige är vi vana att vattenförsörjningen alltid fungerar, störningar förekommer sällan. Störningar inom vattenförsörjningen kan orsakas av kemiska eller mikrobiologiska föroreningar, översvämningar, ledningsbrott, elbortfall, sabotage etc.

För att undvika långvariga leveransavbrott som medför stora belastningar på hela samhället, krävs ett förebyggande arbete i form av beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser samt ett systematiskt säkerhetsarbete.

Vad gör vi inom området Dricksvattensäkerhet?

Vi har stor erfarenhet av säkerhet och beredskap inom kommunal vattenförsörjning. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, kommunala VA-bolag och myndigheter. Våra medarbetare har varit med i framtagandet av ett antal publikationer i ämnen som beredskapsplanering, krishantering, klimatanpassning av dricksvattenförsörjning samt risk- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av Livsmedelsverket och Trafikverket. Vi arbetar därför gärna med uppdrag inom dessa viktiga frågor.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Säkerhetsgenomgångar
  • Beredskapsplanering
  • Klimatanpassning av vattenförsörjningen
  • Rutiner för informationssäkerhet
  • Rutiner för skalskydd
  • Utbildning
  • Övningar
Kontakta oss